இங் கு தரப்பட்டிருக்கும் யுனிகோட் எழுத்துருக்கள் தெளிவாக தெரியவில்லையெனில், நிறுவல் அறிவுறுத்தல்களைப் பெற்றுக் கொள்ள, தயவுசெய்து கீழ்காணும் இயங்குதளங்களில் உங்களுடையதைத் தெரிவுசெய்க!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Tamil for GNU/Linux and the installation instructions are as follows.
  1. Installation Guide
  2. Installation file (.mim)
  3. Keyboard Layout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.siyabas.lk/english/files/Sinhala%20IE1.0.exe
 
 
http://www.fonts.lk/download/SinhalaIE.html
 
 

 
For Ms Windows XP Service Pack 2
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP.exe
For Ms Windows XP Service Pack 3
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP_SP3.exe
 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_Kit_Userguide.pdf
 
http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx
 
back to top
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hhttp://www.siyabas.lk/files/TamilKit_Vista.exe
 
http://www.siyabas.lk/files/Tamil_Kit_Vista_UserGuide.pdf
 

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_IME_Setup.exe

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_IME_Setup.exe

back to top